Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VM Czech Operations s.r.o., IČ 10719814 se sídlem 
Ječná 550/1, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha  (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou tel. +420 770 168 085, e-mail: info@penizezanemovitost.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jste uvedli v tomto formuláři, za účelem posouzení
Vaší žádosti o příslušnou službu. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření
před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout.
V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta tato služba.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

II. Důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas
– se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším
oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Za tímto účelem
Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat. Abychom
Vám ušili nabídku na míru, zpracováváme při vytvoření nabídky také údaje o Vaší bonitě. V rámci
marketingového oslovování vykonáváme marketingové výzkumy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti
a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby. Tyto činnosti jsou vůči Vám rovněž
oprávněny uskutečňovat subjekty, které s námi spolupracují. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo
Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.
– s provedením činností potřebných pro zhodnocení vhodnosti/reálnosti/zákonnosti vámi požadované služby
(např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, s veřejně dostupnými informacemi, databázemi
a rejstříky, s informacemi z registrů …..) a také činnosti spojené s webovou a obchodní analytikou.
2. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři
vyplňovaném dálkově elektronicky.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), telefonní
číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
• zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících
třetích osob,
• odpověď na poptávku,
• běžná analýza návštěvnosti.
2. Ostatní poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze pro účely Vámi požadované služby.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
• uvedené v čl. III odst. 1 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• uvedené v čl. III odst. 2 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání,
uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováme, dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
• právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a
které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený
v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023